MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens kompetencer

Skolebestyrelsens kompetence

Byrådet delegerer følgende beføjelser til skolebestyrelsen:

Valgfag
Skolebestyrelsen fastsætter principper for udbuddet af valgfag.

Specialundervisning
Byrådet beslutter organiseringen af specialundervisningen efter høring af skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen fastlægger principper for afviklingen af specialundervisningen på skolen.

Elevernes placering i klasser
Skolebestyrelsen fastlægger principper for, hvorledes eleverne placeres i klasserne.

Undervisning i fritiden
Beslutning om - inden for udmeldt timeramme - at iværksætte undervisning i fritiden, jvf. folkeskolelovens § 3, stk. 6.

Undervisning på lørdage
Skolebestyrelsen kan efter indstilling fra skolelederen beslutte at henlægge undervisningen til en lørdag. Byrådet har givet skolebestyrelserne kompetence til at træffe beslutning om i særlige tilfælde at henlægge undervisningen til en lørdag.

Skole-hjemsamarbejdet
Skolebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem skal foregå, samt principperne for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.

Elevplaner
Fastsættelse af principper for udarbejdelsen af elevplaner

SFO
Fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelse for flere eller alle skolefritidsordninger i kommunen eller en særskilt beskrivelse for hver enkelt skolefritidsordning.

Fællesarrangementer
Skolebestyrelsen fastlægger principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold m.v.

Forsøgs- og udviklingsarbejder
Skolebestyrelsen afgiver indstilling til Byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejder i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

Ordensregler
Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler. Udarbejdelsen af ordensreglerne skal ske under hensyntagen til den pædagogiske praksis, som folkeskoleloven lægger op til. Det er i den forbindelse vigtigt, at lærerne og eleverne skaber rum til i samarbejde at skabe et godt arbejdsklima, samt at eleverne får forståelse for skolens ordensregler og for den omgangstone og de samværsformer, der ønskes på skolen. Det er endvidere væsentligt, at den enkelte elev bliver gjort medansvarlig for egen udvikling i skoleforløbet og for såvel eget som klassens arbejde.

Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen.

Ligeledes henvises der til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 30 og vejledning nr. 10, begge af 10. januar 1995, om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Udtalelse og forslag
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.  

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Byrådet forelægger den.  

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til ansættelse af ledere og lærere samt ledere og medarbejdere ved skolefritidsordningen.  

Skolebestyrelsen kan herudover udtale sig til ansættelse af det øvrige personale ved skolen.  

Skolebestyrelsen skal udtale sig til og godkende skolens budget